Yn ôl

1. PWNC

1.1 Nod yr Amodau Cyffredinol hyn yw cyflenwi, hyrwyddiadau a gwerthu / ailwerthu ar-lein a gaiff eu marchnata gan Musatalent Academy of Loris Valentine (Academi Musatalent o hyn ymlaen), yn y modd a ddisgrifir isod, o gyrsiau hyfforddi (y cyfeirir atynt o hyn ymlaen fel cyrsiau fideo) a chynhyrchion cosmetig ac offer (a elwir yn gynhyrchion) o frandiau amrywiol ac ar gael ar y wefan www.musatalent.it a www.musatalent.com yn yr adran “cyrsiau” neu “gynhyrchion”.

1.2 Dangosir y cynhyrchion y cyfeiriwyd atynt yn y pwynt blaenorol ar y wefan www.musatalent.it/com ac fe'u disgrifir yn y taflenni gwybodaeth perthnasol; efallai na fydd y ddelwedd sy'n cyd-fynd â chynnyrch yn cynrychioli ei nodweddion yn berffaith, ond gall fod yn wahanol o ran lliw, maint a chynhyrchion affeithiwr.

1.3 Nid yw'r amodau gwerthu cyffredinol hyn yn rheoleiddio cyflenwad gwasanaethau na gwerthu cynhyrchion a wneir gan drydydd partïon sy'n defnyddio dolenni uniongyrchol i'r wefan www.musatalent.it/com trwy faneri neu drwy ddolenni / dolenni hyperdestun eraill. Ni ellir dal Academi Musatalent mewn unrhyw achos yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau a addawyd gan drydydd partïon neu am gyflawni trafodion e-fasnach rhwng cwsmeriaid yr Academi Musatalent a thrydydd partïon.

2. PRYNU CWRS

Mae talu'r ffi prynu ar-lein ar wefan musatalent.it/com (trwy blatfform PayPal) yn golygu mynediad gwirioneddol i'r cwrs fideo ar-lein neu gynhyrchion ac offer cosmetig. Yn dilyn hynny, bydd cyfathrebu trwy anfon neges weledol, e-bost neu ffacs o safle Musatalent o'r "mynediad" uniongyrchol i'r cwrs fideo neu brynu'r cynnyrch.

3. PRYNU CYNHYRCHION

Mae pryniannau a wneir ar www.musatalent.it/com yn cael eu llywodraethu gan yr amodau gwerthu cyffredinol hyn, y gellir eu haddasu ar unrhyw adeg gan Academi Musatalent, yn effeithiol o'u cyhoeddi ar y wefan. Mae anfon yr archeb gan y Cwsmer yn ddilys gan ei fod yn derbyn yr amodau gwerthu a gyhoeddwyd ar y wefan bryd hynny.

Mae Academi Musatalent yn arsylwi ar y ddeddfwriaeth ar gontractau pellter y cyfeirir atynt mewn celf. 50 ac yn dilyn yr Archddyfarniad Deddfwriaethol n. 206 ar 6 Medi 2005, yn ogystal â'r hyn sy'n ymwneud â masnach electronig yn unol ag Archddyfarniad Deddfwriaethol rhif. 70 o 9 Ebrill 2003. Rhaid ystyried yr amodau cyffredinol hyn yn rhan annatod a sylweddol o'r contract.

Mae Academi Musatalent yn gwahodd y Cwsmer i ddarllen yr amodau isod yn ofalus, ac i'w hargraffu a / neu eu cadw ar gyfrwng gwydn arall sy'n hygyrch iddo.

4. DIFFINIAD

4.1 Mae'r term "contract gwerthu ar-lein" yn golygu'r contract gwerthu sy'n ymwneud ag asedau diriaethol symudol a gwasanaethau hyfforddi ar-lein sy'n cael eu marchnata gan Musatalent Academy gyda'r brand Musatalent, a nodir rhyngddo ef a'r defnyddiwr, fel rhan o system werthu o bell trwy offer telematig, a drefnir gan Academi Musatalent trwy'r wefan www.musatalent.it/com.

4.2 Mae'r term "Cwsmer" yn golygu'r defnyddiwr sy'n berson naturiol sy'n gwneud y pryniant y cyfeirir ato yn y contract hwn, at ddibenion nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw weithgaredd fasnachol neu broffesiynol a wneir gan yr un peth.

5. CADARNHAU

Mae Academi Musatalent yn cadw'r hawl i beidio â phrosesu archebion a dderbynnir gan ddefnyddwyr nad ydynt yn "Gwsmeriaid", yn ogystal ag unrhyw orchymyn arall nad yw'n cadw at bolisi masnachol yr Academi Musatalent.

6. HAWLFRAINT

Mae'r Cwsmer yn cydnabod, drosto'i hun, fod y cyrsiau fideo a'r deunydd sy'n ymwneud â nhw yn eiddo absoliwt i Musatalent Academy o'r brand "Musatalent" a all ddod i feddiant ohonynt os ydynt yn dod o Academi Musatalent (Musatalent) yn unig i'w gwylio a dysgu'r technegau a ddisgrifir , bydd unrhyw ddefnydd neu ddatgeliad amhriodol mewn unrhyw ffordd a math i drydydd parti heb awdurdodiadau penodol neu yn absenoldeb mynediad a ddarperir gan Musatalent Academy yn cael ei erlyn yn unol â'r gyfraith yn y swyddfeydd cymhwysedd priodol. Mae'r Cwsmer yn ymrwymo i beidio â gwneud copi o ddeunydd o'r fath, i beidio â lledaenu ei gynnwys yn gyfan gwbl neu'n rhannol i drydydd partïon, i beidio â'i drosglwyddo i drydydd partïon ac i beidio â chynnal neu gael cyrsiau eraill yn seiliedig ar y ddogfennaeth honno.

7. Y TYSTYSGRIF

7.1 Mae mynediad i'r arholiad ar-lein a chynnal pob rhan o'r prawf yn caniatáu ichi dderbyn "Tystysgrif" o natur breifat gan Musatalent mewn fformat digidol yn eich proffil personol (y gallwch ei argraffu yn eich siop gopïau dibynadwy) sy'n ardystio'r caffaeliad sgiliau technegol a ddisgrifir yn y cwrs fideo a brynwyd, mae'r ffi arholiad i'w thalu yn caniatáu ichi gyrchu'r arholiad ar-lein a derbyn y "Dystysgrif". Os prynwch y pecynnau cyflawn o gyrsiau fideo gyda'r enw "Y Gorau" gan gynnwys y cyfuniadau a ddisgrifir o fwy o ffurfiannau, bydd y dystysgrif a gyhoeddir yn ardystio'r ffigwr cyflawn (enghraifft: yn "Colur Artist lefel uwch") arbenigwr ym mhob techneg. wedi'u cynnwys a'u disgrifio yn y blwch ac nid yn unig o'r dechneg fel y'i neilltuwyd ar gyfer prynu cyrsiau fideo unigol. Os prynir y pecyn gyda DVD, bydd tystysgrif cyfranogi yn y cwrs yn cael ei chynnwys (gweler adran “y Dull”).

7.2 DULL PRAWF ARHOLIAD

Mae sefyll y prawf arholiad ar-lein, y gellir ei sefyll 3 gwaith, yn caniatáu ichi gael y "Dystysgrif" (fel y disgrifir uchod), os na fyddwch yn llwyddo yn y 3 phrawf, dim ond yr arholiad y gallwch ei brynu.

8. CYTUNDEB

8.1 Mae'r contract rhwng yr Academi Musatalent a'r Cwsmer yn cael ei gwblhau trwy'r Rhyngrwyd trwy gyrchu'r Cwsmer yn www.musatalent.it/com, lle bydd y Cwsmer, yn dilyn y gweithdrefnau a nodwyd, yn ffurfioli'r cynnig prynu o'r nwyddau y cyfeirir atynt ym mhwyntiau 1.1. a 1.2 o'r erthygl flaenorol 1.

8.2 Daw'r contract prynu i ben trwy gwblhau'r weithdrefn ganlynol, sydd ar gael yn unig mewn iaith Eidaleg neu dramor, y gellir ei chywiro, ei haddasu a'i chanslo bob amser, hyd at yr amser yr anfonir yr archeb:

● trwy gyrchu'r wefan www.musatalent.it/com, rhaid i'r Cwsmer, ar ôl cofrestru ar gyfer y pryniant, ychwanegu'r cynhyrchion a ddymunir at y drol, cwblhau'r holl dudalennau dilynol, dilyn y cyfarwyddiadau, a throsglwyddo'r dudalen yn electronig gyda'r holl ddata personol a y gorchymyn prynu;

● mae'r dudalen archebu yn cynnwys dolen i'r amodau gwerthu cyffredinol hyn ac mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am brif nodweddion pob cynnyrch a archebir a'r pris cymharol (gan gynnwys TAW), y math o daliad a ddewisir ar gyfer y pryniant, yr amodau ar gyfer dosbarthu cynhyrchion a / neu fynediad at wasanaethau hyfforddi, y cyfraniadau sy'n ofynnol ar gyfer cyflenwi a chludiant ynghyd â chyfeiriadau at y telerau ac amodau cyffredinol ar gyfer dychwelyd cynhyrchion a brynir ar-lein;

● cyn bwrw ymlaen ag anfon yr archeb, gofynnir i'r Cwsmer nodi a chywiro unrhyw wallau posibl a ddigwyddodd wrth lunio'r caeau a darllen y telerau ac amodau cyffredinol sy'n llywodraethu'r gwerthu a'r prynu yn ofalus, i argraffu copi ohono gan ddefnyddio'r argraffu opsiwn ac arbed neu ofyn am gopi at ddefnydd personol;

● bernir bod gorchymyn yn cael ei anfon pan fydd Academi Musatalent yn derbyn y cynnig archeb yn electronig a bod y wybodaeth sy'n ymwneud â'r gorchymyn wedi'i gwirio fel rhagarweiniol yn gywir.

8.3 Bydd yr archeb a anfonir gan y Cwsmer yn rhwymol ar gyfer Academi Musatalent dim ond os yw'r weithdrefn archebu gyfan wedi'i chwblhau'n rheolaidd ac yn gywir, heb i unrhyw negeseuon gwall gael eu hamlygu gan y wefan, ac ar ôl anfon gan yr Academi Musatalent i'r cwsmer cadarnhad archeb ebost. Mae'r e-bost yn cynnwys manylion y Cwsmer a'r archeb, crynodeb o'r amodau cyffredinol a penodol sy'n berthnasol i'r contract, pris y nwyddau a brynwyd, y dull talu a ddewiswyd, costau cludiant, trethi a thollau cymwys, arwydd o'r hawl tynnu'n ôl a'r cyfeiriad cludo yr anfonir y nwyddau iddo. Mae'r Cwsmer yn ymrwymo i wirio cywirdeb y data a gynhwysir ynddo ac i gyfleu unrhyw gywiriadau ar unwaith i Musatalent Academy yn y cyfeiriadau a nodir uchod.

8.4 Trwy roi archeb, mae'r Cwsmer yn datgan ei fod wedi darllen yr holl wybodaeth a ddarparwyd iddo yn ystod y weithdrefn brynu, ac i dderbyn yr amodau gwerthu cyffredinol hyn yn llawn. Trwy osod yr archeb, mae'r Cwsmer yn cydnabod yn benodol bod hyn yn awgrymu'r rhwymedigaeth i dalu'r pris a symiau eraill sy'n ddyledus yn unol â'r amodau gwerthu cyffredinol hyn.

8.5 Nid ystyrir bod y contract wedi'i berffeithio ac yn effeithiol rhwng y partïon yn niffyg yr hyn a nodwyd yn y pwynt blaenorol.

8.6 Ni chaiff Academi Musatalent gymryd yr awenau a phrosesu'r gorchymyn os nad oes gwarantau digonol o ddiddyledrwydd talu, os yw'r archebion yn anghyflawn neu'n anghywir, neu os nad yw'r cynhyrchion ar gael mwyach. Yn yr achosion uchod, hysbysir y Cwsmer trwy e-bost nad yw'r contract wedi'i gyflawni ac nad yw'r Academi Musatalent wedi cadarnhau'r gorchymyn prynu sy'n nodi'r rhesymau.

8.7 Rhaid ystyried bod y contract a nodwyd rhwng Academi Musatalent a'r Cwsmer wedi'i gwblhau gyda derbyn yr archeb, hyd yn oed os yw'n rhannol yn unig, gan yr Academi Musatalent. Ystyrir bod y derbyniad hwn yn ddealledig, oni bai ei fod yn cael ei gyfleu i'r Cwsmer mewn unrhyw ffordd.

8.8 Yn unol â chelf. 12 o Archddyfarniad Deddfwriaethol 70 o 2003, mae Academi Musatalent yn hysbysu'r Cwsmer bod pob archeb a anfonir yn cael ei storio ar ffurf ddigidol neu bapur yn ei bencadlys, yn unol â meini prawf cyfrinachedd a diogelwch. Gall y Cwsmer ofyn am gopi gan Musatalent Academy ar unrhyw adeg.

9. RHWYMEDIGAETH

Mae'r Cwsmer yn datgan ei fod yn ymwybodol, er bod cynnwys y cyrsiau fideo a'r ddogfennaeth gysylltiedig wedi'i wirio cyn belled ag y bo modd, ni ellir gwneud unrhyw hawliad tuag at Academi Musatalent os yw'r wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfennaeth honno yn anghywir neu'n ddarfodedig. Felly mae'r Cwsmer yn eithrio Academi Musatalent (brand Musatalent) rhag unrhyw atebolrwydd, gan gynnwys tuag at drydydd partïon, sy'n deillio o ddefnyddio gwybodaeth o'r fath. Mae Academi Musatalent (Musatalent) yn cadw'r hawl i wneud yr holl newidiadau a diweddariadau i gynnwys y cyrsiau, i ddilyn esblygiad cyson a diweddariad parhaus y farchnad yn well.

10. FFIOEDD, BILLIO A THALIADAU

10.1 Dim ond trwy un o'r dulliau a nodir ar y wefan www.musatalent.it/com y gellir gwneud pob taliad gan y Cwsmer. Derbynnir cardiau credyd o gylchedau rhyngwladol mawr a chardiau rhagdaledig ac y gellir eu hailwefru a gyhoeddir gan sefydliadau bancio yn yr Eidal:

PAYPAL (PostPay, Visa, Maestro, MasterCard, American Express, Discover, Aura)

10.2 Ar gyfer taliadau a wneir gan PayPal, dim ond pan fydd yn gyflawn ac yn barod i'w anfon neu am gadarnhad prynu'r cwrs fideo y codir gwir swm y gorchymyn. Os canfyddir nad oes cynnyrch ar gael ar ôl cofrestru'r archeb a chadw'r swm ar y cerdyn, bydd Academi Musatalent yn cymryd y mesurau angenrheidiol gyda'r gweithredwr talu i ganslo'r trafodiad sy'n ymwneud â'r nwyddau nad ydynt ar gael.

10.3 Mae pob archeb, cyn cael ei phrosesu, yn destun gwiriadau dilysrwydd yn uniongyrchol gan y cyhoeddwyr cardiau credyd cymharol, i amddiffyn y cwsmer. Os nad yw'n bosibl, am unrhyw reswm, ddebydu'r swm sy'n ddyledus, bydd y broses werthu yn cael ei chanslo'n awtomatig a bydd y gwerthiant yn cael ei derfynu yn unol â chelf. 1456 cc Hysbysir y Cwsmer trwy gyfathrebu e-bost.

10.4 Mae'r cyfathrebiadau sy'n ymwneud â'r taliad a'r data a gyfathrebir gan y Cwsmer pan wneir hyn yn digwydd ar linellau gwarchodedig arbennig a chyda'r holl warantau a sicrheir trwy ddefnyddio'r protocolau diogelwch a ddarperir gan y cylchedau talu.

11. Prisiau

11.1 Mae'r prisiau gwerthu a ddangosir ar y wefan www.musatalebt.it/com yn cynnwys TAW ac yn cyfeirio at gynhyrchion a werthir ar-lein yn unig. Y pris a gymhwysir fydd yr un a oedd mewn grym ar adeg y gorchymyn ac a nodir yn yr e-bost cadarnhau archeb, heb ystyried codiadau neu ostyngiadau mewn prisiau, hyd yn oed ar gyfer hyrwyddiadau, a allai fod wedi digwydd wedi hynny.

11.2 Nid yw'r costau cludo, a godir ar y cwsmer am archebion sy'n cyfeirio at gynhyrchion o lai na € 60,00, wedi'u cynnwys yn y pris prynu, ond fe'u nodir a'u cyfrifo ar adeg cwblhau'r broses brynu cyn cyflawni'r taliad. .

11.3 Nid yw cyhoeddi'r anfoneb yn orfodol, os na fydd y Cwsmer yn gofyn amdani erbyn amser cyflawni'r llawdriniaeth, fel y nodir mewn celf. 22 o Archddyfarniad yr Arlywydd 26/10/1972 n. 633. Anfon y gorchymyn i Musatalent Academy. mae'r Cwsmer yn cytuno i dderbyn yr anfoneb / derbynneb ar ffurf electronig. Gall y Cwsmer dderbyn yr anfoneb / derbynneb ar ffurf papur trwy wneud cais penodol i Academi Musatalent. Ar ôl i'r anfoneb gael ei chyhoeddi, ni fydd yn bosibl gwneud unrhyw newidiadau i'r data a nodir ynddo.

12 AR GAEL CYNHYRCHION

12.1 Mae argaeledd y cynhyrchion yn cyfeirio at y foment y mae'r Cwsmer yn ymgynghori â'r taflenni cynnyrch; fodd bynnag, rhaid ystyried hyn yn ddangosol yn unig oherwydd, oherwydd presenoldeb nifer o ddefnyddwyr ar yr un pryd, gellid gwerthu'r cynhyrchion i eraill cyn i'r archeb gael ei chadarnhau. Beth bynnag, ni ellir priodoli unrhyw gyfrifoldeb i Academi Musatalent os na fydd un neu fwy o gynhyrchion ar gael.

12.2 Ni fydd Academi Musatalent yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am na fydd un neu fwy o gynhyrchion ar gael dros dro neu'n barhaol. Mae'r wefan yn tynnu sylw at yr achosion lle mae cyfyngiadau ar brynu cynhyrchion unigol yn berthnasol. Os na fydd y cynhyrchion y gofynnwyd amdanynt ar gael hyd yn oed dros dro, mae'r Academi Musatalent yn ymrwymo i beidio â chodi'r pris cyfatebol ar y Cwsmer. Os anfonwyd yr archeb a bod y pris eisoes wedi'i dalu am yr eitemau nad ydynt ar gael mwyach, bydd Academi Musatalent yn ad-dalu'r Cwsmer am y swm llawn a dalwyd yn llawn am yr eitemau hynny.

12.3 Hyd yn oed ar ôl anfon yr e-bost cadarnhau archeb gan Musatalent Academy, gall fod achosion o argaeledd rhannol neu lwyr y nwyddau. Yn yr achos hwn, bydd y Cwsmer yn cael ei hysbysu'n brydlon trwy gyfathrebu ysgrifenedig neu drwy e-bost a bydd yn gallu penderfynu a ddylid derbyn danfon y cynhyrchion sydd ar gael yn unig, gan gael ad-daliad i'r rhai nad ydynt ar gael neu a ddylid gofyn am ganslo'r archeb, gyda ad-daliad canlyniadol o unrhyw symiau a dalwyd eisoes, gan ei gyfleu trwy e-bost i Musatalent Academy.

12.4 Ar gyfer y digwyddiad y cyfeiriwyd ato yn y pwynt blaenorol, gall y Cwsmer ddewis, ar adeg anfon yr archeb, a ddylid derbyn cyflenwad heblaw'r hyn y cytunwyd arno, o'r un gwerth.

13. DULL CYFLWYNO

13.1 Bydd Academi Musatalent yn danfon y cynhyrchion a ddewiswyd ac a brynir trwy negesydd penodol i'r cyfeiriad a nodwyd gan y Cwsmer ar adeg y gorchymyn, fel y cadarnhawyd yn yr e-bost cryno y cyfeirir ato ym mhwynt 7.3

13.2 Bydd archebion yn cael eu prosesu cyn gynted ag y cânt eu derbyn. Mae Academi Musatalent yn ymrwymo i gyflenwi'r cynhyrchion cyn gynted â phosibl a beth bynnag o fewn 30 diwrnod o ddyddiad cwblhau'r contract.

13.3 Bydd cyfanswm y treuliau i'w gweld cyn bwrw ymlaen i gadarnhau'r pryniant.

13.4 Bydd y nwyddau sy'n cael eu cludo yn cael eu gwirio a'u danfon i'r anfonwr yn gyfan a heb ddiffygion. Ni ellir dal Academi Musatalent yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am unrhyw oedi neu ddifrod y gellir ei briodoli i fai’r llongwr.

13.5 Mae'r nwyddau archebedig yn dibynnu'n llwyr ar ewyllys y Cwsmer. Os gwrthodir ef, bydd Academi Musatalent yn codi'r Cwsmer am gostau cludo taith gron.

14. RHWYMEDIGAETH

14.1 Nid yw Academi Musatalent yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am anghymwynas y gellir eu priodoli i force majeure neu amgylchiadau na ellir eu rhagweld, hyd yn oed os yw'n ddibynnol ar ddiffygion ac anghymwynas y rhwydwaith Rhyngrwyd, os yw'n methu â chyflawni'r gorchymyn o fewn yr amser a nodir yn y contract.

14.2 Ni fydd Academi Musatalent hefyd yn atebol am iawndal, colledion a chostau a achosir gan y Cwsmer o ganlyniad i beidio â chyflawni'r contract am resymau na ellir eu priodoli i'r un peth, ac oni bai eu bod yn dibynnu ar ffaith neu hepgoriad yr Academi Musatalent, gan nad oes gan y Cwsmer hawl ond i gael ad-daliad llawn o'r pris a dalwyd ac unrhyw daliadau affeithiwr a dynnwyd.

14.3 Ni ellir dal Academi Musatalent yn gyfrifol am y wybodaeth, y data ac unrhyw wallau technegol neu anghywirdebau eraill a all fod ar y wefan, os ydynt wedi cael eu cyfathrebu gan drydydd partïon ac wedi cael eu gwirio gan Academi Musatalent yn unol â meini prawf diwydrwydd cyffredin.

14.4 Nid yw Academi Musatalent yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddefnydd twyllodrus neu anghyfreithlon y gall trydydd partïon ei wneud o gardiau credyd, sieciau a dulliau talu eraill, ar ôl talu'r cynhyrchion a brynwyd, os profir ei fod wedi mabwysiadu'r holl ragofalon posibl yn seiliedig ar y gorau gwyddoniaeth a phrofiad y foment ac yn seiliedig ar ddiwydrwydd cyffredin.

15. HAWL TYNNU AM GYNHYRCHION

15.1 Mae gan y Cwsmer yr hawl i dynnu'n ôl yn unig ac yn gyfan gwbl ar gyfer y cynhyrchion a brynir ac nid ar gyfer y gwasanaethau hyfforddi yr ystyrir eu bod yn cael eu prynu a'u bwyta'n uniongyrchol ar y safle (ar gyfer y math o wasanaeth a ddarperir ar-lein ar adeg actifadu'r "ardal neilltuedig") , heb unrhyw gosb a heb nodi'r rheswm, cyn pen pedwar diwrnod ar ddeg o'r diwrnod y mae'r Cwsmer neu drydydd parti, ac eithrio'r cludwr ac a ddynodwyd gan y Cwsmer, yn caffael meddiant corfforol o'r nwyddau. Yn achos contract sy'n ymwneud â nwyddau lluosog a archebwyd gan y Cwsmer mewn un archeb ac a ddosberthir ar wahân, mae'r tymor yn cychwyn o'r diwrnod y mae'r Cwsmer neu drydydd parti, ac eithrio'r cludwr ac a ddynodwyd gan y Cwsmer, yn caffael meddiant corfforol. o'r da olaf.

15.2 Er mwyn arfer yr hawl i dynnu'n ôl, mae'n ofynnol i'r Cwsmer hysbysu Academi Musatalent Loris Valentine, gyda'r swyddfa gofrestredig i mewn trwy Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) yr Eidal neu drwy e-bost [e-bost wedi'i warchod] , o'i benderfyniad i dynnu'n ôl o'r contract trwy ddatganiad penodol (er enghraifft llythyr a anfonwyd trwy'r post, ffacs neu e-bost). I'r perwyl hwn, gallwch ddefnyddio'r ffurflen dynnu'n ôl y darperir ar ei chyfer yn Atodiad I rhan B o Archddyfarniad Deddfwriaethol 21-2-2014 n. 21, gyda'r cynnwys canlynol:

- Derbynnydd: Academi Musatalent Loris Valentine, gyda swyddfa gofrestredig i mewn trwy Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) yr Eidal neu drwy e-bost [e-bost wedi'i warchod] :

Trwy hyn, mae'r __________ sydd wedi llofnodi isod yn hysbysu bod y nwyddau canlynol wedi'u tynnu o'r contract prynu: [nodwch ddisgrifiad o'r cynhyrchion a brynwyd], a archebwyd ar _________ (neu a dderbyniwyd ar __________)

- Enw, Cyfenw, Cyfeiriad cwsmer y defnyddiwr / defnyddwyr

- Llofnod y cleient (dim ond os yw'r ffurflen yn cael ei hysbysu mewn fersiwn bapur)

- Dyddiad

15.3 Er mwyn cwrdd â'r dyddiad cau ar gyfer tynnu'n ôl, mae'n ddigonol i'r Cwsmer anfon y cyfathrebiad ynghylch arfer yr hawl i dynnu'n ôl cyn i'r cyfnod tynnu'n ôl ddod i ben.

15.4 Os bydd y Cwsmer yn tynnu'n ôl o'r contract hwn, bydd yn cael ei ad-dalu am yr holl daliadau y mae wedi'u gwneud o blaid Academi Musatalent, gan gynnwys costau dosbarthu (ac eithrio'r costau ychwanegol sy'n deillio o'i ddewis posibl o fath o ddanfoniad heblaw'r lleiaf drud danfoniad safonol math a gynigir gan Musatalent Academy), heb oedi gormodol a beth bynnag heb fod yn hwyrach na phedwar diwrnod ar ddeg o'r diwrnod, hysbyswyd yr Academi Musatalent am y penderfyniad i dynnu'n ôl o'r contract hwn. Gwneir yr ad-daliadau hyn gan ddefnyddio'r un dull talu a ddefnyddir gan y Cwsmer ar gyfer y trafodiad cychwynnol, oni bai ei fod wedi cytuno'n benodol fel arall; beth bynnag, ni fydd yn arwain at unrhyw gostau o ganlyniad i'r ad-daliad hwn. Mae hyn heb ragfarnu hawl Academi Musatalent i ddal yr ad-daliad yn ôl nes iddo dderbyn y nwyddau neu nes bod y Cwsmer wedi dangos ei fod wedi dychwelyd y nwyddau, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf.

15.5 Mewn achos o arfer yr hawl i dynnu'n ôl, mae'r Cwsmer yn dychwelyd y nwyddau neu'n eu danfon i Musatalent Academy of Loris Valentine, gyda swyddfa gofrestredig i mewn trwy Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) yr Eidal, heb oedi gormodol ac mewn unrhyw achos o fewn pedwar ar ddeg o'r dyddiad y rhoddodd yr Academi Musatalent wybod ei benderfyniad i dynnu'n ôl o'r contract. Mae cost uniongyrchol dychwelyd y nwyddau yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y cwsmer.

15.6 Mae'r Cwsmer yn gyfrifol am y gostyngiad yng ngwerth y nwyddau sy'n deillio o drin y nwyddau heblaw'r hyn sy'n angenrheidiol i sefydlu natur, nodweddion a gweithrediad y nwyddau.

15.7 Os arferir yr hawl i dynnu'n ôl, ni fydd Academi Musatalent yn gyfrifol am y costau cludo ar gyfer y dychweliad nac am unrhyw golled neu ddifrod i'r cynhyrchion y gellir eu priodoli i drydydd partïon.

16. RHYBUDD A DULL CYMORTH

16.1 Mae'r Academi Musatalent yn marchnata cynhyrchion o ansawdd uchel. Beth bynnag, rydym yn eich atgoffa ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith y warant gyfreithiol o gydymffurfio ar gyfer y nwyddau i amddiffyn y cwsmer. Mewn achos o dderbyn cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio â'r contract gwerthu, yn unol â chelf. 129 a ss. o'r Cod Defnyddiwr, mae'r Cwsmer yn colli'r holl hawliau os nad yw'n riportio'r diffyg cydymffurfiaeth â'r gwerthwr cyn pen dau fis o'r dyddiad y darganfuwyd y diffyg. Nid oes angen y gŵyn os yw'r gwerthwr wedi cydnabod bodolaeth y diffyg neu wedi ei guddio.

16.2 Beth bynnag, oni phrofir yn wahanol, tybir bod y diffyg cydymffurfiaeth sy'n digwydd cyn pen chwe mis ar ôl danfon y nwyddau eisoes yn bodoli ar y dyddiad hwnnw, oni bai bod y rhagdybiaeth hon yn anghydnaws â natur y nwyddau neu â natur y nwyddau diffyg cydymffurfio.

16.3 Os bydd diffyg cydymffurfiaeth, gall y Cwsmer ofyn, fel arall a heb dâl, o dan yr amodau a nodir isod, atgyweirio neu amnewid y nwyddau a brynwyd, gostyngiad yn y pris prynu neu derfynu'r contract hwn, oni bai bod y nid yw'r cais yn wrthrychol amhosibl ei fodloni neu mae'n rhy feichus i'r Academi Musatalent yn unol â chelf. 130, paragraff 4, o'r Cod Defnyddwyr.

16.4 Rhaid anfon y cais yn ysgrifenedig, trwy lythyr cofrestredig gyda derbynneb dychwelyd, at Musatalent Academy of Loris Valentine, gyda'r swyddfa gofrestredig i mewn trwy Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) - Yr Eidal a fydd yn nodi ei barodrwydd i fwrw ymlaen â'r cais, neu'r rhesymau sy'n ei atal rhag gwneud hynny, o fewn saith diwrnod gwaith o'i dderbyn. Yn yr un cyfathrebu, os yw cais y Cwsmer wedi'i dderbyn, rhaid i Musatalent Academy nodi'r dulliau cludo neu ddychwelyd y nwyddau yn ogystal â'r dyddiad cau ar gyfer dychwelyd neu amnewid y nwyddau diffygiol.

16.5 Os yw'r atgyweirio a'r ailosod yn amhosibl neu'n rhy ddrud, neu os nad yw'r Academi Musatalent wedi atgyweirio neu ailosod y nwyddau o fewn y cyfnod y cyfeiriwyd ato yn y pwynt blaenorol neu, yn olaf, mae'r ailosod neu'r atgyweirio a wnaed yn flaenorol wedi achosi anghyfleustra sylweddol i'r Cwsmer, caiff yr olaf ofyn, yn ôl ei ddewis, am ostyngiad priodol yn y pris neu derfynu'r contract. Yn yr achos hwn, rhaid i'r Cwsmer anfon ei gais i Musatalent Academy, a fydd yn nodi ei barodrwydd i fwrw ymlaen â'r un peth, neu'r rhesymau sy'n ei atal rhag gwneud hynny, cyn pen saith diwrnod gwaith o'i dderbyn.

16.6 Yn yr un cyfathrebiad, os derbyniwyd cais y Cwsmer, rhaid i Academi Musatalent nodi'r gostyngiad arfaethedig mewn prisiau neu'r dulliau ar gyfer dychwelyd y nwyddau diffygiol. Mewn achosion o'r fath, cyfrifoldeb y Cwsmer fydd nodi sut i ail-gredydu'r symiau a dalwyd yn flaenorol i Academi Musatalent.

16.7 Mae'r Cwsmer yn ymrwymo i dalu pris y nwyddau a brynwyd o fewn yr amseroedd a'r dulliau a nodir yn yr Amodau Gwerthu Cyffredinol hyn.

16.8 Mae'r Cwsmer yn ymrwymo, unwaith y bydd y weithdrefn prynu ar-lein wedi'i chwblhau, i argraffu a chadw'r Telerau ac Amodau Gwerthu hyn, a fydd eisoes wedi'u derbyn yn benodol cyn i'r weithdrefn ddod i ben.

16.9 Y Cwsmer sy'n llwyr gyfrifol am gywirdeb y data a gofnodir yn y weithdrefn gofrestru ac mae'n ymrwymo i beidio â mewnbynnu data ffug, a / neu ddyfeisio, a / neu ffuglen. Mae'r Cwsmer yn rhyddhau Academi Musatalent rhag unrhyw atebolrwydd sy'n deillio o gyhoeddi dogfennau treth anghywir oherwydd data anghywir a ddarperir gan yr un peth.

17. JURISDICTION

Mae'r contract hwn yn cael ei reoleiddio gan gyfraith yr Eidal. Ar gyfer unrhyw anghydfod a allai godi mewn perthynas ag ef, bydd gan Lys Pescara awdurdodaeth unigryw.

18. DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

Mae'r Amodau Cyffredinol hyn yn drech nag unrhyw ddarpariaeth ac amod anghydffurfiol a gynhwysir yn nhrefn y Cwsmer sy'n ymwneud â phrynu'r Cyrsiau a'r cynhyrchion, a thros unrhyw gytundeb llafar neu ysgrifenedig arall a wnaed yn flaenorol rhwng y partïon, heb ragfarnu cyflwyno eithriad. a fynegir yn y cytundeb.

19. DERBYN TELERAU GWERTHU

Mae talu'r symiau yn ychwanegol at gyfystyr â phrynu'r cwrs fideo a'r cynnyrch, yn cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn heb gadw'r holl bwyntiau a ddisgrifir yma a bydd hynny'n cael ei gadarnhau trwy anfon y "gorchymyn prynu" i ddilyn.

Agor WhatsApp
Ydych chi ein hangen ni?
Helo cysylltwch â ni ar WhatsApp, rydyn ni yma i ateb eich ceisiadau!