z powrotem

1. PRZEDMIOT

1.1 Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków jest dostarczanie, promocje i sprzedaż/odsprzedaż online prowadzona przez Musatalent Academy of Loris Valentine (dalej Musatalent Academy), w sposób opisany poniżej, kursów szkoleniowych (zwanych dalej kursami wideo) oraz produktów kosmetycznych oraz sprzęt (tzw. produkty) różnych marek i dostępny na stronie www.musatalent.it oraz www.musatalent.com w sekcji „kursy” lub „produkty”.

1.2 Produkty, o których mowa w poprzednim punkcie, są zilustrowane na stronie internetowej www.musatalent.it/com i opisane w odpowiednich arkuszach informacyjnych; obraz towarzyszący produktowi może nie być w pełni reprezentatywny dla jego cech, ale może różnić się kolorem, rozmiarem i akcesoriami.

1.3 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nie regulują świadczenia usług lub sprzedaży produktów wykonanych przez osoby trzecie, które korzystają z bezpośrednich linków do witryny www.musatalent.it/com za pośrednictwem banerów lub innych linków/linków hipertekstowych. Musatalent Academy w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług obiecanych przez osoby trzecie ani za realizację transakcji e-commerce pomiędzy klientami Musatalent Academy a osobami trzecimi.

2. ZAKUP KURSÓW

Wniesienie opłaty za zakup online na stronie musatalent.it/com (za pośrednictwem platformy PayPal) stanowi rzeczywisty dostęp do kursu wideo online lub produktów i narzędzi kosmetycznych. Następnie nastąpi komunikacja poprzez wysłanie wizualnej wiadomości, e-maila lub faksu ze strony Musatalent o natychmiastowym „dostępie” do kursu wideo lub zakupu produktu.

3. ZAKUP PRODUKTÓW

Zakupy dokonywane na www.musatalent.it/com podlegają niniejszym ogólnym warunkom sprzedaży, które mogą być modyfikowane w dowolnym momencie przez Akademię Musatalent, począwszy od publikacji na stronie. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży opublikowanych w tym czasie w serwisie.

Akademia Musatalent przestrzega przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość, o których mowa w art. 50 i nast. dekretu ustawodawczego nr. 206 z dnia 6 września 2005 r., a także handlu elektronicznego zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 70 z 9 kwietnia 2003 r. Niniejsze warunki ogólne należy traktować jako integralną i istotną część umowy.

Akademia Musatalent zaprasza Klienta do uważnego zapoznania się z poniższymi warunkami oraz do wydrukowania i/lub zapisania ich na innym trwałym nośniku dla niego dostępnym.

4. DEFINICJA

4.1 Termin „umowa sprzedaży online” oznacza umowę sprzedaży dotyczącą rzeczowego majątku ruchomego oraz usług szkoleniowych online sprzedawanych przez Akademię Musatalent pod marką Musatalent, zawartą między nią a konsumentem, w ramach systemu sprzedaży zdalnej za pośrednictwem narzędzi telematycznych, organizowanego przez Akademia Musatalent za pośrednictwem strony internetowej www.musatalent.it/com.

4.2 Termin „Klient” oznacza konsumenta będącego osobą fizyczną dokonującego zakupu, o którym mowa w niniejszej umowie, w celach niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością handlową lub zawodową, którą może prowadzić.

5. REZERWY

Musatalent Academy zastrzega sobie prawo do nieprzetwarzania zamówień otrzymanych od użytkowników, którzy nie są „Klientami”, a także wszelkich innych zamówień, które nie są zgodne z polityką handlową Musatalent Academy.

6. PRAWA AUTORSKIE

Klient przyjmuje do wiadomości, że kursy wideo i materiały z nimi związane są bezwzględną własnością Akademii Musatalent marki „Musatalent”, która może wejść w ich posiadanie, jeżeli pochodzą z Akademii Musatalent (Musatalent) wyłącznie w celu przeglądania i zapoznanie się z opisanymi technikami, jakiekolwiek niewłaściwe użycie lub ujawnienie w jakikolwiek sposób i typ osobom trzecim bez określonych upoważnień lub w przypadku braku dostępu zapewnianego przez Akademię Musatalent będzie ścigane zgodnie z prawem we właściwych urzędach. Zleceniodawca zobowiązuje się nie wykonywać kopii takiego materiału, nie rozpowszechniać jego treści w całości lub w części osobom trzecim, nie przekazywać go osobom trzecim oraz nie przeprowadzać ani nie zlecać innych kursów opartych na tej dokumentacji.

7. CERTYFIKAT

7.1 Dostęp do egzaminu online i przeprowadzenie wszystkich części testu pozwala na otrzymanie w formie cyfrowej w swoim osobistym profilu (który możesz wydrukować w zaufanym punkcie kserograficznym) „Certyfikatu” o charakterze prywatnym od Musatalent, który poświadcza uzyskany umiejętności techniczne opisane w wykupionym wideo-kursie, uiszczona opłata egzaminacyjna umożliwia dostęp do egzaminu online i otrzymanie "Certyfikatu". W przypadku zakupu kompletnych pakietów kursów wideo o nazwie „Najlepszy” wraz z opisanymi kombinacjami większej liczby formacji, wydany certyfikat będzie świadczyć o pełnej postaci (przykład: na poziomie zaawansowanym „Make-up Artist”) we wszystkich zawartych technikach i opisana w ramce, a nie tylko technika zarezerwowana dla zakupu indywidualnych wideo-kursów. W przypadku zakupu pakietu z płytą DVD dołączona zostanie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie (patrz rozdział „Metoda”).

7.2 METODA EGZAMINACYJNA

Przystąpienie do testu egzaminacyjnego online, który można zdawać 3 razy, pozwala uzyskać „Certyfikat” (jak opisano powyżej), jeśli nie zdasz 3 testów, możesz jedynie wykupić egzamin.

8. UMOWA

8.1 Umowa między Musatalent Academy a Klientem zawierana jest za pośrednictwem Internetu poprzez dostęp do Klienta pod adresem www.musatalent.it/com, gdzie zgodnie ze wskazanymi procedurami Klient sformalizuje ofertę zakupu towarów, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 poprzedniego artykułu 1.

8.2 Umowa kupna zostaje zawarta poprzez wykonanie następującej procedury, dostępnej tylko w języku włoskim lub obcym, która zawsze może zostać poprawiona, zmieniona i anulowana, aż do momentu wysłania zamówienia:

● wchodząc na stronę internetową www.musatalent.it/com, Klient, po zarejestrowaniu się w celu zakupu, musi dodać żądane produkty do koszyka, wypełnić wszystkie kolejne strony, postępując zgodnie z instrukcjami i elektronicznie przesłać stronę ze wszystkimi danymi osobowymi i zamówienie zakupu;

● strona zamówienia zawiera link do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, a także zawiera informacje o głównych cechach każdego zamówionego produktu i względnej cenie (w tym podatku VAT), rodzaju wybranej płatności za zakup, warunkach dostawy produktów i/lub dostęp do usług szkoleniowych, składki wymagane do dostawy i transportu oraz odniesienia do ogólnych warunków zwrotu produktów zakupionych online;

● przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Klient zostanie poproszony o zidentyfikowanie i poprawienie ewentualnych błędów, które wystąpiły podczas wypełniania pól oraz o uważne zapoznanie się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zakupu, o wydrukowanie ich kopii za pomocą możliwość drukowania i zapisania lub zażądania kopii do użytku osobistego;

● zamówienie zostanie uznane za wysłane, gdy Musatalent Academy otrzyma propozycję zamówienia drogą elektroniczną, a informacje dotyczące zamówienia zostaną wstępnie zweryfikowane jako prawidłowe.

8.3 Zamówienie wysłane przez Klienta będzie wiążące dla Musatalent Academy tylko wtedy, gdy cała procedura zamówienia została przeprowadzona prawidłowo i prawidłowo, bez podświetlenia przez stronę internetową jakichkolwiek komunikatów o błędach oraz po przesłaniu przez Musatalent Academy Klientowi potwierdzenia zamówienia e-mail. Wiadomość e-mail zawiera dane Klienta i zamówienia, podsumowanie ogólnych i szczegółowych warunków umowy, cenę zakupionego towaru, wybrany sposób płatności, koszty transportu, obowiązujące podatki i cła, wskazanie prawo do odstąpienia od umowy oraz adres do wysyłki, na który zostanie wysłany towar. Klient zobowiązuje się do weryfikacji poprawności danych w nich zawartych oraz do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych poprawek do Akademii Musatalent na wskazane powyżej adresy.

8.4 Składając zamówienie, Klient oświadcza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu podczas procedury zakupu i w pełni akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży. Składając zamówienie Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że pociąga to za sobą obowiązek zapłaty ceny i innych należności zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

8.5 Umowa nie jest uważana za dopracowaną i skuteczną między stronami w zwłoce z tym, co zostało wskazane w punkcie poprzednim.

8.6 Musatalent Academy może nie przejąć i przetworzyć zamówienia, jeśli nie ma wystarczających gwarancji wypłacalności płatności, jeśli zamówienia są niekompletne lub nieprawidłowe lub jeśli produkty nie są już dostępne. W powyższych przypadkach Klient zostanie poinformowany drogą mailową, że umowa nie została wykonana oraz że Musatalent Academy nie potwierdziła zamówienia z podaniem przyczyn.

8.7 Umowę zawartą pomiędzy Musatalent Academy a Klientem należy uważać za zawartą z przyjęciem, choćby częściowego, zamówienia przez Musatalent Academy. Ta akceptacja jest uważana za milczącą, chyba że Klient zostanie w jakikolwiek inny sposób poinformowany o tym.

8.8 Zgodnie z art. 12 Dekretu Legislacyjnego 70 z 2003 roku Akademia Musatalent informuje Klienta, że ​​każde wysłane zamówienie jest przechowywane w formie cyfrowej lub papierowej w jego siedzibie, zgodnie z kryteriami poufności i bezpieczeństwa. Klient może w każdej chwili poprosić o kopię Akademii Musatalent.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient oświadcza, że ​​jest świadomy, że chociaż treść kursów wideo i związanej z nimi dokumentacji zostały sprawdzone w miarę możliwości, nie przysługuje prawo do roszczeń wobec Akademii Musatalent w przypadku, gdy informacje zawarte w takiej dokumentacji są nieprawidłowe lub nieaktualne. Klient zwalnia zatem Musatalent Academy (marka Musatalent) z wszelkiej odpowiedzialności, w tym wobec osób trzecich, wynikającej z wykorzystania takich informacji. Akademia Musatalent (Musatalent) zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i aktualizacji treści kursów, aby lepiej śledzić ciągłą ewolucję i ciągłą aktualizację rynku

10. OPŁATY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

10.1 Każda płatność przez Klienta może być dokonana wyłącznie za pomocą jednej z metod wskazanych na stronie www.musatalent.it/com. Akceptowane są karty kredytowe z głównych obwodów międzynarodowych oraz karty przedpłacone i doładowywane przez instytucje bankowe we Włoszech:

PAYPAL (Postepay, Visa, Maestro, MasterCard, American Express, Discover, Aura)

10.2 W przypadku płatności dokonywanych przez PayPal, rzeczywista kwota zamówienia zostanie pobrana tylko wtedy, gdy jest ono kompletne i gotowe do wysyłki lub za potwierdzenie zakupu kursu wideo. W przypadku wykrycia niedostępności produktu po zarejestrowaniu zamówienia i zarezerwowaniu kwoty na karcie, Musatalent Academy podejmie z operatorem płatności niezbędne kroki w celu anulowania transakcji dotyczącej niedostępnego towaru.

10.3 Wszystkie zamówienia, przed przetworzeniem, są poddawane kontroli autentyczności bezpośrednio przez odpowiednich wystawców kart kredytowych, aby chronić klienta. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe pobranie należnej kwoty, proces sprzedaży zostanie automatycznie anulowany, a sprzedaż zostanie zakończona na podstawie art. 1456 cc Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

10.4 Komunikacja związana z płatnością i danymi przekazywanymi przez Klienta, gdy to się odbywa, odbywa się na specjalnie chronionych liniach i ze wszystkimi gwarancjami zapewnionymi przez użycie protokołów bezpieczeństwa zapewnianych przez obwody płatności.

11. Ceny

11.1 Ceny sprzedaży wyświetlane na stronie www.musatalebt.it/com zawierają podatek VAT i odnoszą się wyłącznie do produktów sprzedawanych online. Zastosowana cena będzie ceną obowiązującą w momencie złożenia zamówienia i wskazaną w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, bez uwzględniania podwyżek lub obniżek cen, nawet w przypadku promocji, które mogły mieć miejsce później.

11.2 Koszty wysyłki, które płaci klient w przypadku zamówień dotyczących produktów o wartości poniżej 60,00 €, nie są wliczone w cenę zakupu, ale są wskazane i obliczone w momencie zakończenia procesu zakupu przed realizacją. Płatność.

11.3 Wystawienie faktury nie jest obowiązkowe, jeżeli nie zażąda tego Klient nie później niż w momencie wykonania operacji, o której mowa w art. 22 dekretu prezydenckiego z 26 r. 10. Wysłanie zamówienia do Akademii Musatalent. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury/paragonu w formie elektronicznej. Klient może otrzymać fakturę/paragon w formie papierowej na wyraźną prośbę do Musatalent Academy. Po wystawieniu faktury nie będzie możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian we wskazanych w niej danych.

12 DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

12.1 Dostępność produktów odnosi się do momentu, w którym Klient zapoznaje się z kartami danych produktów; należy to jednak uznać za czysto orientacyjne, ponieważ ze względu na równoczesną obecność na stronie wielu użytkowników produkty mogą być sprzedawane innym przed potwierdzeniem zamówienia. W każdym przypadku nie można przypisać Akademii Musatalent w przypadku niedostępności jednego lub więcej produktów.

12.2 Musatalent Academy w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową lub stałą niedostępność jednego lub więcej produktów. Na stronie zwrócono uwagę na przypadki, w których obowiązują ograniczenia w zakupie poszczególnych produktów. W przypadku niedostępności, nawet tymczasowej, zamówionych produktów, Musatalent Academy zobowiązuje się nie obciążać Klienta odpowiednią ceną. Jeśli zamówienie zostało wysłane, a cena została już zapłacona za przedmioty, które nie są już dostępne, Akademia Musatalent zwróci Klientowi pełną wpłaconą kwotę za te przedmioty.

12.3 Nawet po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia przez Musatalent Academy mogą wystąpić przypadki częściowej lub całkowitej niedostępności towarów. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną i będzie mógł podjąć decyzję, czy przyjąć dostawę tylko dostępnych produktów, uzyskać zwrot pieniędzy za te niedostępne, czy zażądać anulowania zamówienia, przy czym konsekwentny zwrot wszelkich już wpłaconych kwot, przekazując to e-mailem do Akademii Musatalent.

12.4 Na ewentualność, o której mowa w punkcie poprzednim, Klient w momencie wysyłania zamówienia może wybrać, czy przyjąć inną niż uzgodnioną dostawę o tej samej wartości.

13. SPOSÓB DOSTAWY

13.1 Musatalent Academy dostarczy wybrane i zakupione produkty kurierem ekspresowym na adres wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia, co zostało potwierdzone w podsumowującej wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.3.

13.2 Zamówienia będą realizowane natychmiast po ich otrzymaniu. Musatalent Academy zobowiązuje się dostarczyć produkty tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

13.3 Całkowita kwota wydatków będzie widoczna przed przystąpieniem do potwierdzenia zakupu.

13.4 Wysłany towar zostanie sprawdzony i dostarczony do spedytora w stanie nienaruszonym i bez wad. Musatalent Academy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub szkody powstałe z winy nadawcy.

13.5 Zamówiony towar zależy wyłącznie od woli Klienta. W przypadku odmowy Musatalent Academy obciąży Klienta kosztami transportu w obie strony.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1 Musatalent Academy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne usługi spowodowane siłą wyższą lub nieprzewidywalnymi okolicznościami, nawet jeśli są one zależne od wadliwego działania i wadliwej obsługi sieci internetowej, w przypadku, gdy nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w umowie.

14.2 Musatalent Academy nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, straty i koszty poniesione przez Klienta w wyniku niewykonania umowy z przyczyn z nich niezależnych i chyba że są one zależne od faktu lub zaniechania Musatalent Academy, ponieważ Klientowi przysługuje jedynie pełny zwrot zapłaconej ceny i wszelkich poniesionych opłat dodatkowych.

14.3 Musatalent Academy nie ponosi odpowiedzialności za informacje, dane i jakiekolwiek techniczne lub inne nieścisłości, które mogą być zawarte na stronie, jeśli zostały one przekazane przez osoby trzecie i zostały zweryfikowane przez Musatalent Academy zgodnie z kryteriami zwykłej staranności.

14.4 Akademia Musatalent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze lub nielegalne użycie kart kredytowych, czeków i innych środków płatniczych przez osoby trzecie, po dokonaniu płatności za zakupione produkty, jeśli udowodni, że zastosowała wszelkie możliwe środki ostrożności w oparciu o najlepsze nauka i doświadczenie chwili oraz w oparciu o zwykłą pracowitość.

15. PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRODUKTÓW

15.1 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko i wyłącznie za zakupione produkty, a nie za usługi szkoleniowe, które są uważane za zakupione i wykorzystane bezpośrednio na stronie (za rodzaj usługi świadczonej online w momencie aktywacji „obszaru zastrzeżonego”) , bez jakiejkolwiek kary i bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie towaru. W przypadku umowy dotyczącej wielu towarów zamówionych przez Klienta w jednym zamówieniu i dostarczonych osobno, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego dobra.

15.2 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do poinformowania Musatalent Academy of Loris Valentine, z siedzibą pod adresem Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Włochy lub pocztą elektroniczną [email chroniony] , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku I część B dekretu ustawodawczego 21-2-2014 nr. 21, o następującej treści:

- Odbiorca: Musatalent Academy of Loris Valentine, z siedzibą w via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Włochy lub e-mailem [email chroniony] :

Niniejszym niżej podpisany __________ informuje o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: [wstawić opis zakupionych produktów], zamówionych dnia __________ (lub odebranych dnia __________)

- Imię, nazwisko, adres Klienta konsumenta (-ów)

- Podpis Klienta (tylko w przypadku zgłoszenia formularza w wersji papierowej)

- Dane

15.3 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta komunikatu dotyczącego wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

15.4 W przypadku odstąpienia przez Klienta od niniejszej umowy, zostaną mu zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz Musatalent Academy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z jego ewentualnego wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy standardowej dostawy oferowanej przez Musatalent Academy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Musatalent Academy została poinformowana o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwroty te będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Klient przy początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnił inaczej; w każdym przypadku nie poniesie żadnych kosztów w związku z tym zwrotem. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa Musatalent Academy do wstrzymania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub do czasu wykazania przez Klienta, że ​​zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

15.5 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient zwraca towar lub dostarcza go do Musatalent Academy of Loris Valentine, z siedzibą przy via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Włochy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie czternastu dni od dnia, w którym Musatalent Academy poinformowała o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Bezpośredni koszt zwrotu towaru pozostaje w gestii Klienta.

15.6 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z innego obchodzenia się z towarem niż konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

15.7 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Musatalent Academy nie ponosi odpowiedzialności za koszty transportu zwrotu ani za utratę lub uszkodzenie produktów z winy osób trzecich.

16. GWARANCJA I SPOSÓB POMOCY

16.1 Akademia Musatalent oferuje produkty wysokiej jakości. W każdym przypadku przypominamy, że prawna gwarancja zgodności towaru jest wymagana przez prawo w celu ochrony klienta. W przypadku otrzymania produktów niezgodnych z umową sprzedaży, na podstawie art. 129 i SS. Kodeksu konsumenckiego, Klient traci wszelkie prawa, jeżeli nie zgłosi sprzedawcy niezgodności w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady. Reklamacja nie jest konieczna, jeżeli sprzedawca uznał istnienie wady lub ją zataił.

16.2 W każdym przypadku, o ile nie zostanie udowodnione inaczej, przyjmuje się, że brak zgodności, który wystąpił w ciągu sześciu miesięcy od dostawy towarów, istniał już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem towarów lub charakterem wada zgodności.

16.3 W przypadku braku zgodności Klient może zażądać, alternatywnie i nieodpłatnie, na warunkach wskazanych poniżej, naprawy lub wymiany zakupionego towaru, obniżenia ceny zakupu lub rozwiązania niniejszej umowy, chyba że żądanie nie jest obiektywnie niemożliwe do zaspokojenia lub jest nadmiernie uciążliwe dla Akademii Musatalent na podstawie art. 130 ust. 4 Kodeksu Konsumenckiego.

16.4 Wniosek musi zostać wysłany na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, do Musatalent Academy of Loris Valentine, z siedzibą pod adresem: via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) - Włochy, który wskaże wolę rozpatrzenia wniosku, lub przyczyny, które to uniemożliwiają, w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania. W tym samym komunikacie, jeśli prośba Klienta została uznana, Musatalent Academy musi wskazać sposób wysyłki lub zwrotu towaru oraz termin zwrotu lub wymiany wadliwego towaru.

16.5 Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub nadmiernie drogie lub Musatalent Academy nie naprawiła lub nie wymieniła towaru w terminie, o którym mowa w punkcie poprzednim lub w ostateczności wcześniej przeprowadzona wymiana lub naprawa spowodowała znaczne niedogodności dla Klienta, ten ostatni może, według własnego wyboru, żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. W takim przypadku Klient musi przesłać swoją prośbę do Akademii Musatalent, która wskaże chęć kontynuowania tego samego lub powody, które mu to uniemożliwiają, w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania.

16.6 W tym samym komunikacie, jeśli prośba Klienta została zaakceptowana, Musatalent Academy musi wskazać proponowaną obniżkę ceny lub sposoby zwrotu wadliwego towaru. W takich przypadkach obowiązkiem Klienta będzie wskazanie sposobu ponownego zasilenia kwot wcześniej wpłaconych do Musatalent Academy.

16.7 Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za zakupiony towar w terminach i sposobami wskazanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

16.8 Klient zobowiązuje się, po zakończeniu procedury zakupu online, do wydrukowania i zachowania niniejszych Warunków sprzedaży, które zostały wyraźnie zaakceptowane przed zakończeniem procedury.

16.9 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych wprowadzonych w procedurze rejestracji i zobowiązuje się nie wprowadzać danych nieprawdziwych i/lub wymyślonych i/lub fikcyjnych. Klient zwalnia Musatalent Academy z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wystawienia błędnych dokumentów podatkowych z powodu podania przez niego błędnych danych.

17. JURYSDYKCJA

Ta umowa jest regulowana przez prawo włoskie. W przypadku jakiegokolwiek sporu, który może powstać w związku z nim, wyłączną jurysdykcję będzie miał sąd w Pescara.

18. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi niezgodnymi postanowieniami i warunkami zawartymi w zamówieniu Klienta na zakup Kursów i produktów, a także nad wszelkimi innymi ustnymi lub pisemnymi umowami wcześniej zawartymi między stronami, bez uszczerbku dla wprowadzenia wyraźnego wyjątku w umowie.

19. AKCEPTACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Wpłata kwot, oprócz zakupu kursu wideo i produktu, stanowi potwierdzenie, że przeczytałeś i zaakceptowałeś bez zastrzeżeń wszystkie opisane tutaj punkty i że zostanie to potwierdzone wysłaniem „zamówienia” wiadomością wizualną, e-mailem oraz / lub faksem zakupu "do naśladowania.

Otwórz WhatsApp
Potrzebujesz nas?
Witaj, skontaktuj się z nami na WhatsApp, jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje prośby!