fbpx
prapa

MARRVESHJA E AFILIACIONIT

"MUSATALENT" është një markë e mbrojtur tregtare dhe nuk mund të përdoret në asnjë mënyrë pa autorizimin me shkrim. Uebfaqja www.musatalent.it është në pronësi të CFP Europeo sas.

1) PROGRAMI I AFFILIATIT

Programi MUSATALENT AFFILIATE është një marrëveshje bashkëpunimi tregtar me të cilën MUSATALENT njeh një komision për çdo blerje të suksesshme të bërë në faqen e internetit. www.musatalent.it kryer nga vizitorë që vijnë nga faqja ose reklamat e AFFILIATE.

Për t'u bashkuar, kërkohet pranimi i qartë i të gjitha kushteve të marrëveshjes vijuese, në termat dhe kushtet e përshkruara më poshtë.

AFFILIAT do të thotë aplikanti dhe, për këtë arsye, në rast të pranimit të kushteve të marrëveshjes, përfituesi i komisioneve.

SITE AFFILIATE do të thotë faqja në internet në të cilën lidhet www.musatalent.it nga MUSATALENT.

2) SI T'I BASHKOHEMI PROGRAMIT AFFILIAT

Për t'u bashkuar me programin AFFILIATION, aplikacioni AFFILIATION duhet të plotësohet. MUSATALENT do të shqyrtojë të gjitha pyetjet dhe do të rezervojë të drejtën për të pranuar ose refuzuar kërkesën.

Në veçanti, kërkesat në lidhje me faqet me përmbajtje të dhunshme, të pahijshme, pornografike, të cilat promovojnë diskriminim në lidhje me racën, seksin, fenë, moshën dhe orientimin seksual nuk do të pranohen; ose, përsëri, faqe në internet që shkelin të drejtat e autorit ose promovojnë veprimtari të paligjshme; faqe me cilësi të dobët, me reklama banderolash vetëm ose në ndërtim e sipër.

Për më tepër, në asnjë rast faqet që mund të dëmtojnë imazhin e MUSATALENT nuk do të merren në konsideratë.

Në këtë kuptim, MUSATALENT rezervon të drejtën të revokojë, në çdo kohë, marrëveshjen e AFFILIACIONIT të përshkruar këtu, në rast se kushtet e rëna dakord nuk respektohen dhe të ndërmarrin veprime ligjore, në rrethana në të cilat plotësohen kushtet.

MUSATALENT nuk vendos ekskluzivitet në faqen e bashkuar, AFFILIATI në çdo kohë mund të vendosë të zgjidhë marrëveshjen, do të jetë e mjaftueshme për të komunikuar përfundimin e marrëdhënies përmes postës elektronike.

Komisionet e mbledhura deri në atë moment do të njihen në përputhje me kushtet e kontratës.

MUSATALENT do të dërgojë në mënyrë periodike komunikime të një natyre informuese dhe promovuese përmes gazetave, duke u bashkuar me programin, ju pranoni marrjen e gazetës për tërë kohëzgjatjen e marrëveshjes.

3) METODAT OPERATIVE

Lidhjet midis MUSATALENT dhe AFFILIATES mund të krijohen përmes banderolave, hiperlidhjeve dhe / ose formave të tjera të reklamimit të rënë dakord me AFFILIATIN. Lidhjet mund të lidhen drejtpërdrejt me faqen kryesore ose t'i referohen një faqe specifike të brendshme, zgjedhja e llojit dhe sasisë së lidhjeve është në diskrecionin e plotë të AFFILIATIT.

Nëse bëhen lidhje me tituj individualë, faqja e bashkuar do të jetë përgjegjëse për të kontrolluar nëse ato janë të pranishme në katalogun MUSATALENT.

MUSATALENT nuk merr asnjë përgjegjësi për ndonjë gabim në përshkrimet e titujve, as në rast të përdorimit të paautorizuar nga faqja AFFILIATE e teksteve, citateve, riprodhimeve fotografike ose ndonjë materiali tjetër vizual ose audiovizual i mbrojtur nga ligji për të drejtat e autorit dhe i punësuar nga partneri në shkeljen e saj.

PCERJASHTIMET N THE P USRDORIMIN E LIDHJEVE / LIDHJEVE MUSATALENTE.

NDALohet rreptësisht, përveç nëse autorizohet shprehimisht me shkrim nga MUSATALENT:

 • Forbiddenshtë e ndaluar - Promovoni produktet në katalogun MUSATALENT me reklama (Google Adwords, Yahoo / Overture dhe MSN dhe të ngjashme), të cilat përdorin marka tregtare të regjistruara nga kompani të tjera që operojnë në tregun italian ose ndërkombëtar si fjalë kyçe kërkimi.
 • Isshtë e ndaluar - Promovoni produktet në katalogun MUSATALENT përmes faqes Ebay, duke përdorur Spamming, raporte mbi grupet e lajmeve, letra zinxhir, e-mail të dërguara pa autorizimin paraprak të marrësit dhe çdo raport tjetër të bërë pa autorizim të shprehur.
 • Forbiddenshtë e ndaluar - Përdorimi i teknikave të programimit në internet të tilla që cookie partnere të instalohet në kompjuterin e vizitorit pa vizitori që ka vizituar faqet e faqes në internet www.musatalent.it, ose cookie partner duhet të instalohet vetëm pasi të ketë vizituar faqen e internetit www. musatalent.it përmes lidhjeve në faqet e faqes së partnerit dhe jo përmes përdorimit të teknikave mashtruese dhe / ose teknikave që nuk përputhen me udhëzimet e kësaj rregulloreje.
 • Vëmendje - Mosrespektimi i ndalimeve të lartpërmendura do të rezultojë në revokimin e menjëhershëm të marrëveshjes AFFILIATION, anulimin e llogarisë AFFILIATE dhe çdo komision të përllogaritur. Në rrethanat kur plotësohen kushtet, në rast se nuk respektohen kushtet e rëna dakord, MUSATALENT rezervon të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore.

4) PRMBAJTJA E SHTYPIT AFFILIAT

AFFILIATI është përgjegjës për zhvillimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e faqes së tij dhe të gjithë elementëve të përdorur për krijimin e saj. MUSATALENT nuk pranon të gjitha përgjegjësitë për dëmet ose shpenzimet që rrjedhin nga zhvillimi, menaxhimi, mirëmbajtja dhe përmbajtja e faqes AFFILIATE. 

5) KRITERET P THER NJOHJEN E KOMISIONEVE

AFFILIATIT i jepet një komision për shitjen e produkteve tek klientët të cilët plotësojnë të gjitha kërkesat e mëposhtme:

 • Klientët të cilët arrijnë në faqen e internetit MUSATALENT www.musatalent.it përmes lidhjeve në faqen e internetit të partneritetit.
 • Klientët që futin titullin / titujt në karrocën e tyre duke konfirmuar porosinë përmes sistemit të porositjes MUSATALENT në të gjitha pjesët e tij.
 • Klientët të cilët nuk e anulojnë porosinë përpara dërgesës së sendeve të porositura.
 • Klientët të cilët nuk e refuzojnë tërheqjen e sendit të porositur gjatë dorëzimit.
 • Klientët të cilët nuk bëjnë kthim për të drejtën e tërheqjes brenda 10 ditëve të para nga marrja e porosisë.

Vizitorët janë të lirë të shfletojnë për një periudhë të pakufizuar, një komision do t'i jepet AFFILIATE për të gjitha blerjet e bëra në seancën e konsultimit.

 • Seanca përfundon me shfaqjen e njërës prej rasteve të mëposhtme:
 • a) Kanë kaluar 30 ditë nga lidhja e fundit përmes lidhjes AFFILIATE.

Komisionet nuk njihen për:

 • Porositë e vendosura si rezultat i hyrjes së pavarur nga lidhjet e faqes AFFILIATE edhe nëse ekzekutohen nga klientët që vijnë më parë nga këta të fundit, pasi të kenë kaluar Ditë 30 nga vizita e fundit nga lidhja AFFILIATE.
 • Produkte linjat e porosisë së të cilave anulohen pas një kërkese nga klienti ose për shkak të mosdisponueshmërisë së vetë produktit.

MUSATALENT do të njohë një komision për secilin artikull të shitur në mënyrën e përshkruar më sipër të barabartë me:

 • 20% në të gjitha produktet ...

Ky komision njihet për çdo artikull në katalog, edhe nëse produkti shitet me një çmim të zbritur.

 

Komisionet llogariten në mënyrat e mëposhtme: çmimi i plotë i produktit i ndarë nga çdo zbritje linje, ulje totale në porosi, aplikimi i kuponëve të zbritjes dhe / ose kartave të dhuratave, dhe nëse është i pranishëm me TVSH.

Komisionet do të njihen për porositë e bëra gjatë periudhës së vlefshmërisë së kësaj marrëveshjeje dhe për të cilat MUSATALENT ka marrë pagesa nga klientët.

Asnjë komision nuk do të njihet për shumat e kostove të transportit në lidhje me porositë e bëra.

6) ÇMIMET E PRODUKTIT

Çmimi i shitjes së produkteve të shitura përmes këtij programi do të përcaktohet nga MUSATALENT sipas politikave të veta të çmimeve. Çmimet e produkteve mund të ndryshojnë duke përfshirë çdo rritje në ndërkohë që kanë ndodhur në listat e çmimeve të furnizuesve.

7) RREGULLIMI TATIMOR I TARIFAVE T PA PAGUARA

Komisionet përfaqësojnë një shërbim të rastit midis MUSATALENT dhe AFFILIATE. Nëse subjekti është me vendbanim fiskal në Itali, shërbimi i nënshtrohet tatimit në burim i cili duhet të tregohet në faturë.

Komisionet kuptohet se janë neto të çdo lloji të RIVALSA (INPS, INNERCASSA, etj), prandaj pretendimet e tilla janë përgjegjësia e vetme e partnerit.

Komisionet janë ekskluzivisht bruto të TVSH-së dhe DEPOZITS SITH MBAJTJES.

8) PAGESA E KOMISIONEVE

Në rast se shuma e përllogaritur tejkalon 20,00 €, MUSATALENT do të dërgojë një deklaratë llogarie duke përmbledhur komisionet e përllogaritura brenda 10 ditëve të punës.

AFFILIATI kundër kësaj deklarate llogarie dhe duke iu referuar tremujorit përkatës, do të kërkohet të lëshojë një faturë ose shënim debiti (në rastin e individëve privatë) për performancë të rastit.

Pagesa e faturës së lëshuar nga faqja e bashkuar do të bëhet nga MUSATALENT brenda 5 ditëve nga data e marrjes së faturës ose shënimit të debitit me transfer bankar në llogarinë rrjedhëse të treguar nga AFFILIATE.

Shumat prej më pak se 20,00 € do të mbahen në burim dhe nuk do të komunikohen derisa shuma e komisioneve të njohura të mos kalojë 20,00 € në një deklaratë pasuese të llogarisë ose deri në përfundimin e kësaj marrëveshjeje.

NB

Të dhënat e përllogaritura janë gjithnjë të disponueshme dhe mund të konsultohen në uebfaqen MUSATALENT www.musatalent.it me qasje të kufizuar në zonën përkatëse të partnerëve të lidhur. Të dhënat azhurnohen çdo ditë në kohë reale. Nga qasja juaj e rezervuar do të jeni në gjendje të merrni një raport të komisioneve të përllogaritura dhe një detaj të artikujve të shitur.

9) KTHIMET DHE ANULIMET

Nëse një artikull kthehet nga konsumatori në një kohë të mëvonshme pas marrjes së tij, komisioni që u njoh për atë produkt mund të zbritet nga pagesa pasuese ose në rast të mos ekzistencës së një pagese pasuese, shuma do të faturohet në AFFILIATI.

10) PCRPUNIMI I URDHRVE

MUSATALENT është i vetmi përgjegjës për përpunimin e porosive të bëra nga klientët të cilët kanë ndjekur një lidhje nga faqja AFFILIATE.

Përpilimi i porosisë duhet të bëhet sipas procedurave standarde të www.musatalent.it nga MUSATALENT.

Trajtimi i porosive, pagesave, dërgesave, kthimeve dhe shërbimeve të mbështetjes së klientit janë përgjegjësi e www.musatalent.it nga MUSATALENT.

Të gjitha rregullat dhe politikat e MUSATALENT dhe në lidhje me menaxhimin e porosive të vendosura në faqen e saj do të zbatohen gjithashtu për porositë e marra përmes lidhjeve në faqen e Affiliate.

11) RAPORTI I KOMISIONEVE

MUSATALENT merr përsipër të vendosë në internet në faqen e saj të internetit një raport të përditësuar të komisioneve të grumbulluara, i plotë me detajet e artikujve të shitur.

AFFILIATI do të jetë përgjegjës për të siguruar që lidhjet të bëhen saktësisht sipas treguesve të dhënë nga MUSATALENT, një kërkesë e domosdoshme për të siguruar raportin e komisioneve.

www.musatalent.it i MUSATALENT në përputhje me ligjet për mbrojtjen e privatësisë nuk i ofron AFFILIATIT emrat dhe informacione të tjera personale në lidhje me klientët e tij.

12) NDRRPRERJA E SH THERBIMIT

MUSATALENT merr përsipër ta mbajë faqen e saj në internet plotësisht funksionale, përveç në raste të forcës madhore ose ndërprerjeve për shkak të mirëmbajtjes së zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Në çdo rast, MUSATALENT nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë nga pasojat e ndërprerjeve të tilla.

13) KOHATIONZGJATJA E MARRVESHJES

Kjo marrëveshje fillon nga data e pranimit të kërkesës së AFFILIATIT bërë në përputhje me procedurat e përshkruara në Nenin 1. Kjo marrëveshje do të rinovohet automatikisht deri në pasivitetin ose kërkesën e AFFILIATE.

Pas 12 muajve të pasivitetit, marrëveshja konsiderohet e përfunduar dhe llogaria e AFFILIATE kthehet në një llogari të lëshuar. Të gjithë AFFILIATT që nuk kanë hyrë në faqen www.musataelnt.it për më shumë se 12 muaj, nuk kanë marrë klikime ose komisione të reja për më shumë se 12 muaj do të konsiderohen joaktive.

AFFILIATI mund në çdo kohë dhe pa nevojën e dhënies së shpjegimeve të vendosë për zgjidhjen e marrëveshjes. Do të jetë e mjaftueshme për ta komunikuar atë me email. Komisionet e mbledhura deri në atë moment do të paguhen në përputhje me kushtet e kontratës.

14) MODIFIKIMET E MARRVESHJES

www.musatalent.it MUSATALENT rezervon të drejtën të modifikojë termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje duke njoftuar AFFILIATIN dhe duke e vendosur tekstin e marrëveshjes së re në internet në faqen e saj të internetit; nëse AFFILIATI vendos të mos pranojë ndryshimet e bëra, ai duhet të njoftojë menjëherë me shkrim në www.musatalent.it të MUSATALENT me e-mail, dhe kjo marrëveshje do të konsiderohet e përfunduar. Në rast të mungesës së komunikimit nga bashkëpunëtori, ndryshimet do të konsiderohen të pranuara nga i njëjti.

15) JURIDIKSIONI

Për çdo mosmarrëveshje në lidhje me këtë marrëveshje, Gjykata e Pescara do të jetë kompetente

INFORMACIONI N P VEND T ARTIT. 13 E D.LGS. 196/2003

Në përputhje me dispozitat e Artit. 13 të Dekretit Legjislativ. 30/06/2003 n. 196, MUSATALENT informon se të dhënat personale që përpunohen janë mbledhur në mënyrë që të:

 • të përmbushë detyrimet kontraktuale dhe parakontraktore;
 • të përmbushë detyrimet ligjore;
 • menaxhoni marrëdhëniet me klientët (p.sh. administrimi i klientit; administrimi i kontratave, porosive, dërgesave, faturave, etj);
 • menaxhojnë çdo mosmarrëveshje gjyqësore dhe jashtëgjyqësore;
 • dërgoni material promovues dhe e-mail nëse kërkohet shprehimisht nga klienti.

Në lidhje me qëllimet e lartpërmendura, ju informojmë se përpunimi i të dhënave personale kryhet me ndihmën e letrës dhe mjeteve kompjuterike për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave në përputhje me Dekretin Legjislativ 196/2003.

Ky informacion është dhënë për të dhëna:

 • mbledhur direkt nga pala e interesuar (neni 13, paragrafi 1), gjithashtu përmes internetit;
 • mbledhur nga palët e treta (neni 13, paragrafi 4);
 • marrë nga regjistrat publik, listat, aktet ose dokumentet që mund të njihen nga çdokush (neni 24, paragrafi 1, shkronja c), në mënyrën dhe brenda kufijve të përcaktuar nga rregullat për disponueshmërinë e tyre.

Sigurimi i të dhënave personale është thelbësor për qëllimin e përmbushjes së detyrimeve kontraktuale të marra dhe çdo refuzim për përpunimin e të dhënave do ta bëjë të pamundur përmbushjen e kontratës dhe detyrimeve ligjore përkatëse.

Sidoqoftë, sigurimi i të dhënave është opsional për qëllimin e dërgimit të materialit promovues dhe postave elektronike.

Të dhënat personale nuk do t'i zbulohen askujt.

Për të përmbushur detyrimet ligjore dhe kontraktuale, të dhënat në vend të kësaj mund t'i komunikohen:

 • poste spa ose kompani të tjera të dërgimit të postës;
 • bankat dhe institucionet e kreditit;
 • Kompanitë e mirëmbajtjes ose riparimit të sistemit IT;

Kontrolluesi i të Dhënave mban gjurmët (LOG) të lidhjeve / lundrimeve të kryera për t'iu përgjigjur çdo kërkese nga autoriteti gjyqësor ose organit tjetër publik që ka të drejtë të kërkojë këtë udhë.

Ne gjithashtu ju informojmë se, në përputhje me Art. 7 të Dekretit Legjislativ. 196/2003, subjekti i të dhënave ka të drejtë:

 • të ketë konfirmim, në një mënyrë të kuptueshme dhe të lirë, të ekzistencës ose jo të të dhënave personale në lidhje me të në MENDIMIN E MENDJES;
 • për të marrë azhurnimin, korrigjimin ose, kur është e interesuar, integrimin e të dhënave;
 • për të marrë anulimin, shndërrimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin ose pasi të ketë mbaruar nevoja për ruajtje;
 • për të kundërshtuar përpunimin për arsye të ligjshme ose përpunimin me qëllim të dërgimit të materialit reklamues, shitjeve të drejtpërdrejta, hulumtimit të tregut, komunikimeve tregtare. Zgjedhja për të dërguar materiale promovuese dhe posta elektronike është fakultative dhe mungesa e pëlqimit nuk përfaqëson një detyrim për vazhdimin e transaksionit.

MUSATALENT nuk përpunon asnjë të dhënë të një natyre të ndjeshme, nëse kjo bëhet e nevojshme, do të kërkohet pëlqimi specifik për përpunimin e të dhënave.

Më në fund, ju informojmë se Kontrolluesi i të dhënave personale i të dhënave personale është Cfp Europeo sas, me zyrë të regjistruar përmes Luigi Anelli 3 - 65126 Pescara (Pe) zyra administrative Via Monte Napoleone 8 - 20121 Milano, selia operacionale Viale Gabriele D'Annunzio 183 - 65129 Pescara (Pe). Për çdo kërkesë në lidhje me privatësinë dhe për të ushtruar të drejtat e përcaktuara nga arti. 7 të Dekretit Legjislativ. 196/2003 mund t'i shkruajë [email mbrojtur]

Hapni WhatsApp
A keni nevojë për ne?
Përshëndetje na kontaktoni në WhatsApp, ne jemi këtu për t'ju përgjigjur kërkesave tuaja!